748

2 شهریور 1394 ساعت 13:06


گاهی اینقدر نمی تونی چیزی بگی .. که فقط از دلت میگذره "خدایا .. تو آگاهی .. تو میدونی .. و همین بس هست برای همه ی عمرم .."

.

خدایا .. چه خوبه که هستی .. خیلی خوبه که هستی و لازم نیست برای تو توضیح داد .. خیلی خوبه .. بد و خوبم رو خودت میدونی .. بنده ی خودت هستم و هر چه هستم آفریده ی تو ام .. چه خوبه هستی خدا ..